Lên lịch để lấy thùng hàng của bạn ngay hôm nay!

Nhập địa chỉ vị trí thùng hàng của bạn vào mẫu sau. Sau đó, AeroSafe Global sẽ lên lịch để lấy hàng. Vui lòng đảm bảo rằng có thể thấy được nhãn vận chuyển hoàn trả trên Nắp số 2 và nhãn này được đặt cùng với các lô hàng gửi đi khác.

Bạn cần trợ giúp chứ? Hãy gọi cho đội ngũ trả hàng của chúng tôi theo số 585-760-2830.

Hoàn trả thùng hàng